کسب و کار موفق

سازمان – کسب و کار موفق

Tag Archives: سازمان

آرامش و سازمان

آرامش، یک قدرت است
آرامش یک برند حاصل اصالت فرهنگ سازمانی است
فرهنگ سازمانی کارا حاصل هوشمند و هدفمندی سیستمی است
و هوشمند و هدفمندی سیستمی حاصل پندار گفتار کردار تیمی دارای فلسفه وجودی ، استراتژی ، چشم انداز ، اهداف، ماموریت و استاندارد توسعه مدار تحول خواه می باشد